Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-11-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Mydlińska, adres poczty elektronicznej pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 643 20 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

Adres organu odwoławczego: ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów

Adres e-mail organu odwoławczego: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 643 20 71

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie mieści się przy ul. Młyńskiej 52.
  2. Do budynku jest jedno wejście od strony ul. Młyńskiej. Do wejścia prowadzą cztery schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. Budynek jest piętrowy, nie ma w nim wind, wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia.
  5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji głosowych.
  6. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych .
  7. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://bip.pcpr.st.augustow.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Inne informacje i oświadczenia

Zarządzeniem Nr: 5/2021 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wyznaczył Panią Barbarę Mydlińską na Koordynatora ds. dostępności.

Kontakt: tel. 87 643 20 71, e-mail: barbara.mydlinska.pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl