Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Nazwa i adres podmiotu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.

Realizowana oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 • realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że prowadzi nabór uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cel programu
Wprowadzenie zmian w postawach i zachowaniach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Adresaci programu
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych,
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (zgłoszą się same lub zostaną skierowanie przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, placówki odwykowe, placówki ochrony zdrowia, zespoły kuratorskie, organizacje pozarządowe, pojedynczo bądź jako zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą).

Warunkiem przyjęcia do programu jest podpisanie przez uczestnika kontraktu zawierającego reguły udziału w programie.

Treści programowe
Program ma charakter korekcyjno-edukacyjny. W części edukacyjnej koncentruje się na przekazaniu wiedzy na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowaniu się ze stereotypami promującymi przemoc oraz promocji idei wspierających godności osoby i równość płci, a także odpowiedzialność za własne decyzje, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcie społecznego.
 
Realizacja programu w 2018 r. rozpocznie się z chwilą zrekrutowania grupy docelowej (min. 5 osób).
 
Miejsce spotkań
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów lub wynajęta przez PCPR sala szkoleniowa na terenie miasta Augustów. Osoby, które złożą deklarację powiadomione zostaną o terminie spotkania organizacyjnego, terminy kolejnych spotkań ustalone zostaną przez prowadzących w uzgodnieniu z uczestnikami.

Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel: 87 643 20 71, pokój nr 9.

Instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy zapraszamy do współpracy, a zainteresowanych do kontaktu i udziału  w programie.

Informacja dla osób doświadczających przemocy:

Jeśli zdarza się, ze ktoś bliski:
 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • mówi ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce?
 • grozi Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?
 • obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winna?
 • zmusza Cię do pożycia seksualnego?
 • zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?
 • straszy Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali Ci pomóc?
 • grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna?
 • przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił?
 • pobił Cię tak dotkliwie, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
 • sprawia, że czujesz się zagrożona w swoim domu?
istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. 
Musisz wiedzieć, że:
 • nic nie usprawiedliwia przemocy,
 • przemoc domowa jest przestępstwem,
 • przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można się oduczyć,
 • nigdy nie jest zapóźno, by powiedzieć przemocy nie,
 • przemoc nie skończy się sama z siebie,
 • pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.
Gdzie szukać pomocy?

Prawny obowiązek pomocy w zatrzymaniu przemocy w rodzinie mają:

 • Sąd Rodzinny /jeśli przemoc dotyczy dziecka/,
 • Policja,
 • Prokuratura,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS),
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) /jeśli przemoc związana jest z problemem alkoholowym/.

Z pomocą tych instytucji możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub zażądać założenia Niebieskiej karty chroniącej przed przemocą.

Niebieska karta została opracowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej
 • rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą
 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy

Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji i pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie (Niebieska Karta w pomocy społecznej stanowi załącznik do wywiadu środowiskowego).

Niebieska Karta służy:
 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,
 • ocenie zagrożenia dalszą przemocą,
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej,
 • jako dowód w sprawach sądowych,
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy,
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.

Sposób przeprowadzania interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w Policji reguluje aktualnie zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r.

Procedura Niebieska Karta nakłada na instytucje obowiązki i zobowiązuje do określonego sposobu postępowania wobec sytuacji przemocy. Przede wszystkim obliguje do monitorowania środowisk, w których występuje przemoc oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin - w ramach własnych kompetencji. Realizacja procedury wymaga od instytucji pomagających wzajemnej współpracy w celu udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie oraz do wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie współpracuje z Policją i Gminnymi Ośrodkami Społecznymi w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty wizytując rodziny oraz udzielając pomocy specjalistycznej w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.    

Polska karta w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
 2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
 3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
 4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej bez naruszania godności osobistej.
 5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą w rodzinie.
 6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Definicja przemocy
Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku w o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Rodzaje przemocy:
Przemoc fizyczna
Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).
Przemoc psychiczna
Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).
Przemoc seksualna
Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.
Przemoc ekonomiczna
Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).

Przemocą jest także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

Skutki przemocy
Długotrwałe trwanie w przemocy prowadzi do zaburzeń charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia. Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić. Konieczna jest wtedy pomoc z zewnątrz!
Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej często zapomnianymi ofiarami. Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych.

Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno fizycznych, jak i psychicznych, których skutki są odczuwalne również w życiu dorosłym.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj że:
Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.

Od Twojej reakcji może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie!

Skorzystanie z pomocy terapeutycznej osób doświadczających przemocy oraz uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym oduczania przemocy domowej osób stosujących przemoc daje szansę na powrót do godnego życia.                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

Data wytworzenia: 2018-09-11

Wprowadzający: Wioletta Krawczuk

Modyfikujący: Wioletta Krawczuk

Data modyfikacji: 2018-09-11

Opublikował: Wioletta Krawczuk

Data publikacji: 2018-09-11

Rejestr zmian